Lettergrootte aanpassen:

Wat betekent het predikant te zijn van de Maria Christina Kerk in Den Dolder? Adriaan Plantinga blikt terug en kijkt vooruit. Hij pleit voor liefdevolle betrokkenheid die ons verder doet kijken dan de eigen kerk, identiteit of het eigen geloof. Behalve godshuis is het gebouw en monumentenpand een vitale ontmoetingsplek, waar gemeenteleden van allerlei identiteit én mensen van buiten zich hartelijk welkom weten.


"Ik wil het verhaal van God en mensen op het spoor komen, met elkaar verbinden. Luisteren naar de mensen en de Schrift. Actuele waarden bepalen. Mij inspireert lied 239 van Huub Oosterhuis: '...die mij droeg op adelaarsvleugels'. Een kleine vogel wordt in de ruimte geworpen, net zo lang tot hij zijn eigen weg kan gaan. Je voelt de spanning: lukt het wel?
Psalm 139 is mij eveneens zeer dierbaar. Ook hier is het thema: gedragen worden. Het is ook een bijzondere geloofstekst, geladen met emotie van nu. Toen ik afscheid moest nemen van mijn vader, heb ik ervaren dat die indringend mooie psalm zo'n periode verregaand kan kleuren.


Psalm 139

Voor de Koorleider. Van David, een psalm (enkele verzen)
Heer, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten,
ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij op de weg die eeuwig is.

"Teresa van Avila, nóg zo'n inspirerend voorbeeld. In stilte en vertrouwen ligt uw kracht. Tijdens een zesdaagse theologische cursus lezen wij teksten van de 16e eeuwse Spaanse mystica Teresa, waarin zij ons voorleeft en de weg naar God uitlegt. Ze toont hoe gebed en inzet samengaan. God is inwonend in de ziel. Er zijn - zo zegt zij - zeven vertrekken in de innerlijke burcht. Als je daar doorheen gegaan bent, kom je uit bij God."

We spreken Adriaan in zijn eenvoudige werkkamer in het kerkgebouw. Een werkhoek met computer, een bank, een kleine vergadertafel met stoelen en een bescheiden boekenkast. "Tijdens mijn studie theologie ervoer ik al hoe inspirerend het is de bijbel in de grondtalen te lezen. En de teksten zijn er alleen nog maar sterker op geworden naarmate ze langer met me meegaan! De taal van het Nieuwe Testament – Grieks - is vaak niet al te ingewikkeld, maar het Oudtestamentisch Hebreeuws is moeilijker. Ik blijf lid van de exegesekring die ik heb opgezet in Zutphen. Onder leiding van prof. dr. J.P. Fokkelman - emeritus hoogleraar klassieke Hebreeuwse literatuur aan de Universiteit van Leiden - komen we met collega's bij elkaar om een tekst in het Hebreeuws uit te diepen, ter toetsing en controle. Het zijn inspirerende dagdelen over poëzie en kerk."


Goede ingangen

kerkdeurMCKopen1"Goede ingangen hebben' wordt als uitdrukking wel gebruikt om aan te geven dat iemand tot de juiste personen of instanties toegang heeft. De Maria Christina Kerk kan en wil de gemeenteleden of mensen van buiten goede ingangen bezorgen: tot de kerk, tot bijbelstudie en verdieping, tot de samenleving. Wij zien het als onze opdracht de kerkgangers en mensen die deelnemen aan activiteiten in ons gebouw goede ingangen te bieden.

"De kerk van Den Dolder is een heel betrokken gemeenschap, ervaart ds. Adriaan Plantinga. "Als mensen verhuizen of moeten verhuizen, mist men de kerkelijke gemeenschap soms nog meer dan het vroegere huis. Nieuwe bewoners en gemeenteleden voelen zich snel thuis. We zijn een open gemeenschap.

Oecumene
"
We beoefenen ook de samenwerking met andere kerken. Ik vind het heel waardevol dat de oecumene aandacht krijgt. In onze omgeving is een hartelijk contact tussen de Rooms-Katholieke en Protestantse kerken. Vier keer per jaar vinden oecumenische vieringen plaats met de ons omringende kerken, steeds op een andere locatie en met voorgangers uit de diverse kerken. De oecumene heeft de toekomst. In verregaande en verdergaande samenwerking van de kerken liggen veel mogelijkheden. Dat daarbij de in idioom verschillende kleuren te proeven zijn, maakt het alleen maar boeiender. Dat blijkt ook tijdens de oecumenische kloosterweekends. Het is een uitgelezen mogelijkheid om aandacht te vragen en te geven, en met elkaar in gesprek te gaan.
Ook is het inspirerend te zien dat er, dankzij gemeenteleden, allerlei initiatieven ontstaan. Welke vormen van geloven zijn belangrijk in deze tijd? Hoe kun je iets van je eigen geloofsvragen delen?"

Multifunctionele dorpskerk
"De Maria Christina Kerk is een echte dorpskerk. Er zijn banden met onder andere de Historische Vereniging, het wijksteunpunt Pelita, muziekvereniging dr. Engelhard, het wijkteam van de gemeente Zeist en leden van de toneelvereniging. In de voor vele stille zomermaanden is er een ontmoetingsplatform voor mensen die daar plezier aan beleven. Het gezamelijk initiatief van de Maria Christina Kerk, de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) en het wijksteunpunt Pelita voorziet in een behoefte. 
Een actieve commissie organiseert bijeenkomsten en excursies voor gemeenteleden en belangstellenden onder de titel Ontmoeting, Dat Treft (ODT)!
Een paar keer per jaar zijn er school-en-kerkvieringen met de Rooms-Katholieke school De Kameleon in Den Dolder en de Protestantse Juliana School in Bilthoven. De laatste jaren hebben zich mensen uit Bilthoven bij onze kerk aangesloten. Dat geeft nieuw perspectief. Ook in Huis ter Heide voelt men een band met Den Dolder. In de zomer en met de feestdagen komen gasten van de naburige Ernst Sillem Hoeve graag naar de Maria Christina Kerk. Gemeenteleden weten op hun beurt de mooie locatie te vinden voor een weekendje weg of een korte vakantie."

Projecten

"De kerk wil niet alleen in het dorp, maar ook in de wereld staan. We volgen projecten in Zuid-Afrika en Kosovo. De hulp aan deze landen krijgt extra aandacht, omdat er gemeenteleden bij betrokken zijn. Ook de commissie ZWO (Zending Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking) is op dit terrein actief. De commissie werkt alleen met kleinschalige projecten, geruggesteund door Kerk in Actie, zodat zij het zicht op de resultaten houdt en de gemeenteleden weten waar hun geld naartoe gaat.
Ik zie volop kansen en mogelijkheden. Op mijn rondgang door het dorp kom ik regelmatig mensen tegen die bijvoorbeeld over muzikale talenten beschikken. De kerk biedt een podium voor kinderen en jongeren die hier in de buurt wonen, maar geen idee hebben wat er speelt in de kerk. In letterlijke zin spelen amateurs met passie een muzikaal programma. Het criterium moet niet zijn: ben je professioneel bezig, maar sta je in contact met muziek, heb je zin om op kunstzinnig gebied mee te doen? Ook voor de eredienst willen velen hun talent inbrengen, ook al zijn ze anderszins niet betrokken bij het kerkenwerk. Het bijzondere van meedoen aan een kerkdienst, bijvoorbeeld muzikaal, is dat je voelt dat er geconcentreerd wordt geluisterd - op een heel andere manier dan tijdens een concert.
De band met de bewoners van Reinaerde, onderdeel van de Willem Arntsz Hoeve blijkt waardevol te zijn. Er is zelfs een speciale ouderling - een kerkenraadslid dus - voor de Hoeve. Op welke manier kunnen wij elkaar aandacht geven in een tijd, waarin de geestelijke gezondheidszorg onder druk staat? In toenemende mate voelen wij ons als kerk verantwoordelijk voor mensen die hulp nodig hebben. Met elkaar koffie drinken en creatieve workshops in de kerk of op locatie in paviljoen Reinaerde behoren tot de mogelijkheden.”

Ontmoeten en leren
"Maandelijks staat er een leerhuis op het programma. Het leerhuis mag zich verheugen op een toenemende belangstelling. We streven naar een brede programmering. We bekijken met elkaar: wat staat er in de Bijbel en wat betekent dat voor mij in het dagelijks leven? Deelnemers kunnen bij tijd en wijle ook zelf onderwerpen aandragen en mede de ochtend inleiden. Het zijn oefeningen in aandacht. En op een aantal momenten proef ik belangstelling van jongeren voor geloofsthema’s. Met goede herinnering denk terug aan de middag, waarin drie jongeren verhalen van licht in donkere tijden hebben ingebracht, aangevuld met tintelende muziekwerken, ook door jongeren gespeeld. Belangrijk is: hoe kunnen wij als kerk de vragen ruimte geven, op zo’n manier, dat we samen met jongere generaties onze gemeenschap kunnen vernieuwen?
Fijn dat we in Den Dolder op verschillende momenten echte geloofsvragen op tafel weten te leggen. Als je twijfel toelaat, kom je ook tot verdieping. Men probeert kortom actief aanwezig te zijn. Die diversiteit is heel boeiend. Ik vind het geweldig dat je met een mix van verschillende mensen zo’n hechte gemeenschap kunt vormen.”

Dynamiek
“Sinds mijn bevestiging in september 2012 heb ik gemerkt, dat de kerk met de maatschappelijke verbreding op de goede weg is. We willen ons openstellen voor mensen van buiten en daar ook publiciteit aan geven.
Dynamiek heb je nodig als kerk. Vragen uit de samenleving willen we bespreekbaar. Al vele decennia is er ruimte voor uiteenlopende typen mensen; ieder wat zijn of haar seksuele identiteit ook is, is welkom in onze gemeenschap. Zijn we attent op nieuwe impulsen? Het slagen hangt vooral af of we in staat zullen blijken anderen te interesseren, mogelijkheden te peilen, mensen te inspireren.
Met diverse kunstenaars uit Den Dolder bestaat een enthousiast contact. Daarnaast trekken we nieuwe kunstenaars van buiten aan. Ze hoeven niet speciaal bij de kerk te horen, maar willen zich wel inzetten in en buiten de kerk. De Kerstroute was zo’n initiatief dat samen met gemeenteleden, dorpelingen en kunstenaars vorm kreeg".

Duurzaam
Blij en dankbaar zijn we met de zonnepanelen op het dak van de kerk. Groene kerk waren we al. Bovendien hebben we aan alle voorwaarden voldaan om ons ook Fair Trade organisatie te kunnen noemen. Niet alleen eerlijke handel (Fair Trade), ook eerlijke financiering (Fair Finance) en zorg voor het klimaat (Fair Climate) spelen daarbij een rol.
De Protestantse Gemeente Den Dolder voorziet in een gebouw voor een grote groep geloofsgenoten, maar het kerkbestuur wil het monumentenpand ook buiten de zondagse eredienst met anderen delen. Zo ontstaat een win-win situatie. Huurders zijn enthousiast over de mogelijkheden die de mooie kerkzaal en het wijkgebouw bieden en de Protestantse Gemeente ontvangt inkomsten.
Het Cultuurpodium organiseert concerten en optredens in de kerk, waaraan musici en kunstenaars van professioneel niveau meewerken. Volgens Adriaan dragen de initiatieven ertoe bij ‘meer bekendheid te geven aan de manier waarop de kerk functioneert’. “Ook op bewegingsgebied is het wijkgebouw in beeld. De cursussen Pilates en yoga zijn verrassend succesvol.”
In het licht van het voorgaande is het dus niet verwonderlijk dat we veel aandacht blijven besteden aan de zorg voor het gebouw, zodat het in de toekomst aantrekkelijk is en blijft voor de eredienst, bijeenkomsten met en voor gemeenteleden, kunst en cultuur. Het orgel heeft in juni 2015 een grote onderhoudsbeurt gekregen. De organisten en wij als gemeenteleden zijn er content mee.

Stiltetuin
"De stiltetuin naast de kerk is altijd open voor iedereen. Hoe maak je stilte toegankelijk, zodat anderen ervan kunnen genieten? 'Schoonheid is een vindplaats van God', is een uitspraak van kerkvader en christelijk denker Augustinus (354-430). Het is goed om dat te cultiveren. Er zijn plannen om aan het eind van de zomer vanuit de stiltetuin te vertrekken en een route te lopen naar verschillende punten op het Altrechtterrein"
Maar ook de stiltetuin heeft helpende handen nodig om goed te gedijen. In de lente, zomer en herfst is elke eerste maandag van de maand een ploeg tuiniers(ters) actief. De werkzaamheden starten om 13.30 uur. Nieuwe deelnemers zijn welkom!

Toekomstig event: herdenken
In 2020 zijn er in de Maria Christina Kerk allerlei activiteiten rond het thema "75 jaar bevrijding". Het thema wordt breed voorbereid met de Historische Vereniging Den Dolder, de Rooms-Katholieke basisschool De Kameleon in Den Dolder, de Protestantse Julianaschool in Bilthoven en het comité 4 en 5 mei. Er staat onder meer een excursie naar het Militair Museum in Soesterberg op het programma. Er wordt ook gekeken of de muziekvereniging dr. Engelhard een deel kan verzorgen. De muziekvereniging slaagt er dankzij haar creatieve dirigent Hans Viezee steeds weer in nieuwe stukken op de lessenaars te plaatsen. Ze werken per project. Dirigent en leden zijn enthousiast om aan kerkelijke initiatieven deel te nemen. Meer informatie volgt te zijner tijd op onze website www.kerkdendolder.nl en in het kerkblad Onderweg.


Adriaan Plantinga (1964) is als jongste in een gezin van vier kinderen opgegroeid in Naarden, de stad waar elk jaar de Mattheüs Passion wordt uitgevoerd. "Bach is nog steeds een grote inspiratiebron voor mij." Studeerde piano aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, daarna theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Woonde en werkte een jaar in Azië, in Manilla (Filippijnen) waar hij zich bezighield met theologie en muziek. "Een inspirerend jaar." Adriaan koos Oude Testament en liturgie als afstudeeronderwerp. Grote verrassing in de beroepsuitoefening: dwarsverbanden ontdekken en benutten tussen kerk en muziek. "Muziek biedt een directe ingang tot het hart van mensen." Adriaan Plantinga woont in Amersfoort, is getrouwd en heeft twee dochters, Rijkje en Mare. Zijn gezin is regelmatig actief betrokken bij activiteiten in de kerk. Echtgenote Diederiek van Loo met doku-presentaties en verhalen, dochters Rijkje (hobo) en Mare (cello) met muziek en tekst.