Solidair

Lettergrootte aanpassen:

ZWO: een actieve commissie

Knipsel ZWOZWO staat voor Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking. De commissie voert een diaconale taak zelfstandig uit.

Het betekent dat de commissie nauw samenwerkt met de diaconie. Tijdens de vergaderingen is een lid van de diaconie aanwezig. Zo blijft de binding met het College van Diakenen in stand.


Projecten

Leden van de ZWO en de diaconie bezoeken gezamenlijk bijeenkomsten met als doel over diverse projecten informatie te verkrijgen. In dit verband heeft de commissie contact met de landelijke organisatie Protestante Kerken in Nederland (PKN): Kerk in Actie. De samenwerking is wederzijds. Kerk in Actie steunt namelijk projecten van bonafide organisaties en verleent zo nodig deskundige hulp. Voor deze hulp draagt ZWO wel elk jaar een geldelijke bijdrage af aan Kerk in Actie. De gemeenteleden wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd om het werk te steunen. Dit initiatief organiseert de ZWO tezamen met de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Betrokkenheid

Uit het voorgaande moge duidelijk zijn, dat een belangrijk doel van de ZWO is gemeenteleden te betrekken bij de diverse activiteiten. Samen met de diaconie worden collectes in de 40 dagen tijd afgestemd. Via het kerkblad Onderweg ontvangen gemeenteleden informatie over de collectedoelen. Vermeldenswaard is, dat de ZWO nauwe betrokkenheid toont met de Stichting Tolérance. Deze stichting organiseert ontmoetingen en cursussen om de integratie te bevorderen van vluchtelingen met een verblijfstatus in de regio Zeist.

Een andere noemenswaardige activiteit van de commissie ZWO is het organiseren van maaltijden. Verschillende keren per jaar steunt de ZWO hiermee diverse projecten. Bij deze gelegenheden wordt steeds voorlichting gegeven rond een speciaal thema. Ook worden gastsprekers uitgenodigd een bepaald project toe te lichten.

Een vast onderdeel uitgelicht: de jaarlijkse sobere oecumenische vastenmaaltijd. Op weg naar Pasen koken leden van de commissie ZWO in samenwerking met leden van de rooms-katholieke parochie van de kerk van Onze Lieve Vrouw in Bilthoven. Vaak staan producten uit de wereldwinkel op tafel. Zo proberen wij de gemeenteleden bewust te maken van een duurzame economie die de mensen en de aarde ten goede komt.

Fair Trade Kerk

Er wordt gewerkt aan het certificaat voor een Fair Trade Kerk. In dit licht gezien stimuleert de ZWO de verkoop van Fair Trade producten. Elke eerste zondag van de maand is de Wereldwinkel opgesteld met food-producten en cadeauartikelen.

Deze en andere actuele ontwikkelingen binnen de ZWO komen ook aan bod tijdens de  kerkenraadsvergaderingen. Een lid van de commissie is aanwezig om de raad te informeren.