Solidair

Lettergrootte aanpassen:

DIACONIE
Als diaconie zijn wij aanwezig voor mensen dichtbij en veraf.
Wij begroeten en verwelkomen de gemeenteleden en gasten voor de wekelijkse viering in de kerk.
Elke 3e zondag van de maand verzorgen wij de dienst van Schrift en Tafel.
Op verzoek delen wij thuis brood en wijn met mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen.
We zorgen er voor dat de bloemen die in de kerk stonden na de dienst ter bemoediging worden bezorgd bij zieke gemeenteleden of mensen die extra aandacht nodig hebben en/of bij feestelijke gelegenheden zoals jubilea. Voor personen die in een ziekenhuis zijn opgenomen versturen we een kaart ter bemoediging, welke getekend is door gemeenteleden.
In de periode voor Kerstmis schenken we aandacht aan alle 80 jarigen en ouder door een attentie te verzorgen.
Ook mede met andere kerken organiseren wij de jaarlijkse oecumenische Paasviering voor ouderen in de Onze Lieve Vrouw Kerk te Bilthoven.
In de werkgroep oecumenisch diaconaat samen met charitas in de Bilt zijn we actief voor mensen die geen binding hebben met een kerkgenootschap. Ook verstrekken wij in samenwerking met de kerken in de Bilt en Bilthoven kerstpakketten voor mensen die tijdens de feestdagen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Contacten dichtbij
Detentiecentrum in Soesterberg. Waarvoor we met andere kerken wekelijks zorgen dat er na afloop van de wekelijkse viering een bloem is voor elke opgesloten asielzoeker ter bemoediging.
Voedselbank in de Bilt. Elke 1e zondag van de maand staat achterin de kerk een voedselmand klaar. (Desgewenst kunnen kerkgangers in de Wereldwinkel producten kopen en bestemmen voor de voedselbank) Overigens bestemmen wij één collecte per jaar voor de Voedselbank.
Wij collecteren nog voor diverse projecten van het binnenlandsdiaconaat.

Contacten ver weg
Eveneens ondersteunen wij jaarlijks meerdere projecten met een collecte.
Voor een project in BALI.
Voor een project in KENIA.
Voor een project in KOSOVO.

Financiën
Al deze werkzaamheden bekostigen wij uit de collecten en giften.
De diaconie heeft een ANBI-Status.
Voor giften NL68 RABO 0162 1080 44 gaarne vermelden of het voor een bepaald doel is.


ZWO: een actieve commissie

Knipsel ZWOZWO staat voor Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking. De commissie voert een diaconale taak zelfstandig uit.

Het betekent dat de commissie nauw samenwerkt met de diaconie. Tijdens de vergaderingen is een lid van de diaconie aanwezig. Zo blijft de binding met het College van Diakenen in stand.


Projecten
Leden van de ZWO en de diaconie bezoeken gezamenlijk bijeenkomsten met als doel over diverse projecten informatie te verkrijgen. In dit verband heeft de commissie contact met de landelijke organisatie Protestantse Kerken in Nederland (PKN): Kerk in Actie. De samenwerking is wederzijds. Kerk in Actie steunt namelijk projecten van bonafide organisaties en verleent zo nodig deskundige hulp. Voor deze hulp draagt ZWO wel elk jaar een geldelijke bijdrage af aan Kerk in Actie. De gemeenteleden wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd om het werk te steunen. Dit initiatief organiseert de ZWO tezamen met de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Betrokkenheid
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn, dat een belangrijk doel van de ZWO is gemeenteleden te betrekken bij de diverse activiteiten. Samen met de diaconie worden collectes in de 40 dagen tijd afgestemd. Via het kerkblad Onderweg ontvangen gemeenteleden informatie over de collectedoelen. 
Een noemenswaardige activiteit van de commissie ZWO is het organiseren van maaltijden. Verschillende keren per jaar steunt de ZWO hiermee diverse projecten. Bij deze gelegenheden wordt steeds voorlichting gegeven rond een speciaal thema. Ook worden gastsprekers uitgenodigd een bepaald project toe te lichten.

Een vast onderdeel uitgelicht: de jaarlijkse sobere oecumenische vastenmaaltijd. Op weg naar Pasen koken leden van de commissie ZWO in samenwerking met leden van de rooms-katholieke parochie van de kerk van Onze Lieve Vrouw in Bilthoven. Vaak staan producten uit de wereldwinkel op tafel. Zo proberen wij de gemeenteleden bewust te maken van een duurzame economie die de mensen en de aarde ten goede komt.

Fair Trade Kerk
De ZWO stimuleert de verkoop van Fair Trade producten. Elke eerste zondag van de maand is de Wereldwinkel opgesteld met food-producten en cadeauartikelen. Tijdens een feestelijke dienst in 2019 is de onderscheiding Fair Trade Gemeente in ontvangst genomen.

Deze en andere actuele ontwikkelingen binnen de ZWO komen ook aan bod tijdens de kerkenraadsvergaderingen. Een lid van de commissie is aanwezig om de raad te informeren.